Ulga odsetkowa

Ulga odsetkowa jest ulgą dla osób fizycznych, z której mogą one skorzystać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego. W poniższym artykule odpowiemy na pytanie, komu ona przysługuje.

Jakie wydatki można odliczyć?

Z ulgi odsetkowej mają prawo korzystać podatnicy, którzy podlegają w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i w latach 2002-2006 wzięli kredyt na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. Ulga ta przydzielana jest na zasadzie praw nabytych. Podatnik może odliczyć od dochodu zapalone w danym roku odsetki od kredytu.

W ramach ulgi odsetkowej możliwe jest odliczenie faktycznie poniesionych wydatków na poczet zapłaty odsetek z tytułu :

 • pożyczki, albo kredytu, który został udzielony w latach 2002-2006 na zakup budynku mieszkalnego, albo sfinansowanie jego budowy,
 • każdego kolejnego kredytu, który został zaciągnięty na poczet spłaty kredytu mieszkaniowego,
 • kredytu refinansowego na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Jakich odsetek nie można odliczyć?

Wyżej wymienionej uldze nie podlegają odsetki z tytułu kredytów :

 • udzielanych przez kasy mieszkaniowe,
 • udzielanych na usuwanie skutków powodzi,
 • udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
 • zaciągniętych na zasadach określonych przez ustawę z dn. 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabyciu własnego mieszkania,
 • objętych wykupem odsetek że środków z budżetu państwa.

Jakie warunki trzeba spełnić aby skorzystać z ulgi?

Prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej posiadają podatnicy, którzy spełniają poniższe warunki :

 • pożyczka, albo kredyt został przyznany pomiędzy 1 stycznia 2002 roku, a 31 grudnia 2006 roku przez podmiot uprawniony,
 • podatnik podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
 • w przypadku budowy, rozbudowy, albo nadbudowy do celów mieszkalnych, gdy zakończenie inwestycji nastąpiło przed upływem 3 lat, począwszy od roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę,
 • w przypadku inwestycji, która dotyczy lokalu, albo budynku mieszkalnego – budowa została ukończona nie wcześniej aniżeli w 2002 roku,
 • w przypadku, gdy został wzniesiony wkład do spółdzielni mieszkaniowej, albo dokonano zakupu lokalu mieszkalnego, lub nowo wybudowanego budynku mieszkalnego – została przy tym zawarta umowa o ustanowieniu lokatorskiego, własnościowego, albo spółdzielczego prawa do lokalu, albo też umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności lokalu mieszkalnego, albo budynku mieszkalnego, której jedną ze stron stanowi podatnik,
 • odsetki były faktycznie uiszczone, a ich termin i wysokość zapłaty zostały udokumentowane poprzez dowód wystawiony przed podmiot, który udzielił kredytu. Ponadto odsetek tych nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, albo zwrócić podatnikowi w innej formie, chyba że zwracane odsetki zwiększą podstawę obliczenia podatku,
 • podatnik, albo jego małżonek nie korzysta, ani nie korzystał z odliczeń od dochodu, albo podatku wydatków, które poniósł na swoje cele mieszkaniowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.